Nejčastější dotazy

Odpovídáme na dotazy našich klientů... Potřebujete poradit i vy? Obraťte se na nás prostřednictvím e-mailu: [email protected]

Co znamená osobní bankrot?

Pojem “osobní bankrot“ se v naší společnosti používá poměrně často, je to však jen lidový název pro oddlužení. Oddlužení je jeden ze způsobů řešení úpadku, který je určen zejména pro fyzické osoby, které nemají dluhy z podnikání (připouští se výjimky). Více informací k oddlužení naleznete zde.


 

Vzal jsem si několik půjček na domácí spotřebiče, dovolenou a mám také úvěr v bance. Promeškal jsem už placení několika měsíčních splátek, nezbyly mi na ně z výplaty žádné peníze. Jak se můžu oddlužit?


Tato situace se nazývá platební neschopností, neboť máte více věřitelů, Vaše peněžité závazky jsou déle jak 30 dnů po lhůtě splatnosti, nejste schopen tyto závazky plnit a jste tedy v úpadku. Zákon umožňuje řešit úpadek dlužníka - fyzické osoby, která nemá dluhy z podnikání, oddlužením. Návrh na povolení oddlužení může podat pouze dlužník a k návrhu musí soudu doložit celou řadu dokumentů (přehledy o minulých příjmech, o majetku a závazcích, o budoucíh příjmech apod.). Soud posuzuje, zda je dlužníkův záměr poctivý a zda je jeho plán oddlužení ekonomicky reálný. Těm věřitelům, kteří nemají své pohledávky zajištěny, se totiž musí na úhradu jejich pohledávek dostat alespoň 30 %. Více informací k oddlužení naleznete zde.
 Můj zaměstnavatel je v insolvenci a dluží mi výplatu, jak mám postupovat?


Máte v zásadě dvě možnosti, a to uplatnit svou pohledávku (dlužnou výplatu) v insolvenčním řízení, nebo zvolit postup podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele.
Pokud budete svou pohledávku uplatňovat v rámci insolvenčního řízení, veškeré informace týkající se insolvenčního řízení můžete zjistit v insolvenčním rejstříku, kde lze také sledovat průběh celého řízení. Svou pohledávku musíte uplatnit písemně vůči osobě s dispozičními oprávněními (dlužník nebo insolvenční správce). Současně je třeba o uplatnění pohledávky vyrozumět insolvenčního správce (uplatňuje-li se vůči dlužníku). Náležitosti tohoto vyrozumění a jeho povinné přílohy jsou uvedeny v § 21a a § 22 vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona. Dobrou zprávou pro vás je, že pohledávky z pracovněprávních vztahů se uspokojují zásadně v plné výši.
Druhou možností v této situaci je postup podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. Podle tohoto zákona je možné uplatnit u úřadu práce v místě sídla zaměstnavatele nárok na vyplacení mzdy, kterou nevyplatil zaměstnavatel. Pro další informace kontaktujte místně příslušný úřad práce.


 

Je rozdíl mezi insolvenčním návrhem a přihláškou pohledávky?


Insolvenčním návrhem se řízení zahajuje, přihláškou nikoliv. Chcete-li zahájit insolvenční řízení vůči Vašemu dlužníkovi, musíte podat návrh a připojit přihlášku. Podáte-li pouze přihlášku, řízení zahájeno nebude. Pokud však již bylo řízení zahájeno jiným návrhem, Vy již návrh podávat nemusíte a stačí se tedy pouze přihlásit. Přihláškou se tak Vaše pohledávka dostane do insolvenčního řízení a bude možné ji následně uspokojit.
 Podal jsem přihlášku pohledávky do insolvenčního řízení. Můžu jí ještě změnit?


Zákon připouští, aby věřitel měnil výši přihlašované pohledávky, a to až do skončení přezkumného jednání, dokud jeho pohledávka není zjištěna. Přihlašovatel tak může reagovat na okamžitý stav, např. na to, že část pohledávky zanikla, nebo na to, že zjistil, že přihlásil více nebo méně.

Podal jsem přihlášku pohledávky, ale rozmyslel jsem si to, můžu jí vzít zpět?
Ano, věřitel, který podal přihlášku pohledávky nebo na něhož se hledí jako na věřitele přihlášeného, může kdykoli v průběhu insolvenčního řízení vzít přihlášku pohledávky zpět. Insolvenční soud vezme zpětvzetí přihlášky na vědomí rozhodnutím, které se zvlášť doručuje věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen věřitel nebo osoba, která podala návrh na vstup do řízení na místo věřitele.
 


Soud mi povolil oddlužení, řádně teď plním splátkový kalendář a snažím se žít bez dluhů a očistit svoje jméno. Každý ale může v insolvenčním rejstříku vidět, že jsem dlužil hodně peněz. Co s tím můžu dělat?


Musíte počkat. Teprve až uplyne 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo skončeno insolvenční řízení, vyškrtne insolvenční soud dlužníka ze seznamu dlužníků a údaje o něm v insolvenčním rejstříku znepřístupní.


 

Jsem ručitelem svého přítele, který se nyní ocitl v insolvenci. Jeho věřitel teď po mě vyžaduje zaplacení dlužné částky, bojím se, že už nedostanu peníze od přítele zpět. Jak mám postupovat?


Insolvenční zákon řeší tuto situaci v ustanovení §183. Jako ručitel nebo spoludlužník můžete pohledávku, která by Vám vznikla proti dlužníku uspokojením věřitele, přihlásit jako pohledávku podmíněnou prostřednictvím předepsané přihlášky. Jestliže věřitel Vámi zajištěnou pohledávku sám přihlásí, můžete se jí v rozsahu, v němž pohledávku uspokojíte, v insolvenčním řízení domáhat místo něj, a to bez zřetele k tomu, zda jste ji předtím jako podmíněnou přihlásil Vy. V takovémto případě nemusíte ani spoléhat na aktivitu věřitele, kterému jste plnil. Návrh, aby insolvenční soud rozhodl, že vstupujete do insolvenčního řízení namísto věřitele, můžete podat sám.


 

Bylo mi řečeno, že se mám s otázkou obrátit na insolvenčního správce ustanoveného pro řízení. Jak zjistím jeho jméno a kontakt na něj?


Veškeré informace o konkrétním insolvenčním řízení, tedy i jméno insolvenčního správce, naleznete online v insolvenčním rejstříku Další informace o insolvenčním správci můžete podle jména vyhledat v seznamu insolvenčních správců, který je též součástí insolvenčního rejstříku.
 Insolvenční správce popřel mou pohledávku. Můžu se tomuto popření nějak bránit?


Spory o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek se nazývají incidenční. Incidenční spory se projednávají v rámci insolvenčního řízení, a rozhoduje tak o nich insolvenční soud. Pro jednání o incidenčních sporech ovšem neplatí ustanovení o jednání v insolvenčním řízení, přiměřeně se použijí ustanovení občanského soudního řádu.Věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání. Žaloba se podává vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží.
 Insolvenční řízení již skončilo, ale mé osobní údaje jsou stále zveřejněny v insolvenčním rejstříku. Kde mohu žádat o výmaz?


Podle § 425 insolvenčního zákona obecně platí, že insolvenční soud vyškrtne dlužníka ze seznamu dlužníků a údaje o něm v insolvenčním rejstříku znepřístupní po uplynutí 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí, jímž bylo skončeno insolvenční řízení. Skončí-li však insolvenční řízení odmítnutím nebo zamítnutím insolvenčního návrhu nebo zastavením řízení, vyškrtne insolvenční soud dlužníka ze seznamu dlužníků a údaje o něm v insolvenčním rejstříku znepřístupní do 15 dnů od doručení žádosti dlužníka; dlužník je oprávněn požádat o vyškrtnutí nejdříve po uplynutí 3 měsíců od právní moci rozhodnutí.
 
 
 

Nejčastější dotazy