Radujete se z nového bytu? Čeká vás nepříjemná povinnost

22.1.2021

Slavili jste příchod tohoto roku v novém bytě nebo na loni zakoupené chalupě? Pak vám kromě hezkých vzpomínek vznikla i méně příjemná příjemnost. Musíte se zajímat o daň z nemovitých věcí. Letos je sice termín podání odložen z konce ledna o dva měsíce, nic to však nemění na tom, že správně vyplnit příslušný daňový formulář je takřka nadlidský úkol. Koupili jste vloni nemovitost? 1. Pokud jste vlastnili loni zakoupenou nemovitost i 1. ledna 2021, čeká vás přiznání k dani z nemovité věci. Témuž se nevyhnou ti, kteří na své nemovitosti provedli významné úpravy. Je výhodné požádat o pomoc při vyplnění přiznání pracovníky finančního úřadu, protože jde o celkem náročnou administrativní záležitost. 2. Termín pro podání byl pro letošní rok odložen o dva měsíce na 1. dubna. Zaplatit daň je však nutné v tradičním termínu do konce května. Nových majitelů se už netýká daň z nabytí u nemovitostí zapsaných v katastru od prosince 2019 dále. 3. Pokud si nemovitost zakoupili manželé jako spoluvlastníci, podává přiznání jen jeden z nich a je zodpovědný za zaplacení daně. Ten druhý vystupuje vůči finančnímu úřadu jako ručitel. Naštěstí na finančním úřadu pomoc s vyplněním neodmítají, některé servery nabízejí dokonce kalkulačky, i když ty berte raději jen jako orientační ukazatel. Daň z nemovitosti se počítá zvlášť pro stavby a pozemky, jde o souhrn několika položek. Raději se tedy starat s předstihem a raději daň vypočítat nepřesně, než podat přiznání se zpožděním, nebo se jí dokonce vyhýbat. Klíčový je Nový rok V poradnách často najdete údaj, že daň z nemovitosti zaplatí ten, kdo si v minulém roce pořídil nemovitý majetek. Je to zavádějící tvrzení, protože stačí nemovitost získanou v restitucích, darem nebo dědickém řízení obratem prodat a této dani se vyhnete. Klíčové je datum 1. ledna. Pokud jste tedy nemovitost zakoupenou v průběhu předchozího roku (daň jste dosud nepodávali) vlastnili 1. 1. 2021, pak se vás daňová povinnost týká aktuálně bez ohledu na to, co se s nemovitostí majetkově dělo předchozí a co se s ní stane už následující den. Daň z nemovitosti se totiž jako jediná platí předem, a přestože se na rozdíl od jiných daní může přiznání vyplnit jen jednou za dobu vlastnictví nemovitosti, hradí se samozřejmě každoročně. Když porostou koeficienty a sazby, aktuální změny už za vás vypočte finanční úřad. Stačí změna okolností Daňová povinnost tedy nově vznikla tomu, kdo si v roce 2020 pořídil a k 1. lednu 2021 vlastnil pozemek, stavbu, byt nebo nebytový prostor. Nebo na déle vlastněném nemovitém majetku došlo ke změně okolností určujících výpočet daně. Tedy např. ke stavební úpravě na domě, využívání nemovitosti k podnikání nebo změně klasifikace pozemku (často u rekreačních objektů). V současné době také probíhá revize katastru nemovitostí, což má za následek časté změny výměry parcel. To všechno jsou důvody k návštěvě finanční správy, nebo alespoň kontaktu s jejími pracovníky, a vyplnění nového přiznání k dani z nemovitosti, kterou užíváte už několik let. Posunuto o dva měsíce Obvyklý termín na podání přiznání k dani z nemovitých věcí byl letos přesunut z 1. února na 1. dubna bez rizika sankcí z prodlení (totéž se týká silniční daně) u všech, kdo prokážou ovlivnění své situace covidem. Tedy prakticky u všech poplatníků. Ministerstvo financí totiž přistoupilo k tzv. prominutí příslušenství daně, což jsou pokuty, úroky, penále a náklady na řízení, které jsou výsledkem pochybení při plnění této daňové povinnosti. Deklarovaným důvodem dvouměsíčního přesunu je skutečnost, že daň z nemovitosti je většinou možné vyřídit jen s aktivní pomocí pracovníků finančních úřadů a očekávaný nápor se bude kvůli pandemii zvládat patrně lépe na jaře. Splatnost daně z nemovitých věcí však zůstává standardně 1. června. U spoluvlastníků jen jeden Letošní odklad se netýká pouze těch, kteří si svůj díl na nemovitosti ve spoluvlastnictví chtějí „admi-nistrovat“ samostatně. Pokud však za nemovitou věc ve spoluvlastnictví bude podávat daňové při-znání společný zástupce, lhůta na daňové přiznání za celou nemovitou věc se bez sankce prodlužuje do 1. dubna 2021. Pokud si nemovitost pořídili manželé společně (jsou v katastru uvedeni jako spolumajitelé), podává daňové přiznání jen jeden z nich a ten je pak zodpovědný za správné zaplacení daně (spoluvlastníci jsou ručitelé). Kdo si v jednom roce pořídí nemovitostí několik, podává jedno přiznání jen v případě, že jsou všechny v jednom kraji (jeden správce daně). V kolika krajích si pořídil nemovitost, tolik přiznání na místně příslušném finančním úřadě (územním pracovišti) podává. V dalších letech mu však budou „chodit složenky“ (poštou, mailem, datovkou) za jednotlivé nemovitosti naráz. Možná změna pro starousedlíky Prakticky nic se tedy nemění pro ty, kdo daňový formulář vyplnili už v minulých letech, a na jejich nemovitosti nedošlo k žádné změně. Ti jako obvykle dostanou v průběhu května vyrozumění od finančního úřadu, jaký výměr jim byl vypočten na základě aktuálních sazeb a koeficientů. Také letos musejí zaplatit v obvyklém termínu, tedy do konce května. Změna je v tom, že letos bude právě tímto výpočtem dost majitelů nepříjemně překvapeno, protože v závěru minulého roku schválený daňový balíček mj. umožní obcím stanovovat místní koeficient jen pro jednotlivé části, zatímco dříve byl koeficient nastaven jednotně pro celou obec. Daň z nemovitosti je přitom jednou z mála možností, jak obce alespoň částečně nahrazují výpadky ve veřejných financích. Nemovitosti také bez daní Na druhou stranu loni vešel v účinnost zákon, podle kterého je na základě obecně závazné vyhlášky možné osvobodit nemovité věci od daně už nejen kvůli živelné pohromě, ale také např. povodni, extrémnímu suchu, vichřici či pandemii. Osvobození je časově omezeno od roku 2020 na maximálně pět let. Nově je také možné uplatnit nárok na osvobození (§ 4 zákon o dani z nemovitých věcí) u pozemků, v nichž se nachází tzv. krajinný prvek (např. dřeviny, travnatá plocha, mez, mokřad) evidovaný podle zákona jako ekologicky významný. Nad pět tisíc na části Jak se platí daň z nemovitých věcí? Do 5 000 Kč naráz v určeném termínu, nad tuto částku je možné platbu rozdělit na dvě poloviny s tím, že druhá je splatná do konce listopadu. Na placení se zkrátka nic nemění ani letos. Naopak příjemnou změnou pro nové vlastníky je zrušení daně z nabytí nemovitých věcí (4 %), u nichž katastr provedl zápis v prosinci 2019 a později. Nezapomenout se odhlásit Kdo nemovitost čerstvě prodal, neměl by zapomenout tuto skutečnost uvést do daně z příjmu, pokud není od této povinnosti osvobozen. Toto osvobození se v budoucnu nebude týkat příjmu z prodeje tzv. investiční nemovitosti (pronajímané byty, samostatné pozemky) vlastněné méně než deset let (prodloužení z pěti let). Prodloužení časového testu se však vztahuje až na nemovitosti pořízené v letošním roce a dále. A prodej nemovitosti je výhodné nahlásit na finanční úřad. Jinak vás v květnu příštího roku patrně čeká výzva k zaplacení daně za již prodanou nemovitost, takže se kontaktu s úřadem stejně nevyhnete a bude to výrazně komplikovanější. Zdroj: FAEI.CZ

Radujete se z nového bytu? Čeká vás nepříjemná povinnost